Chương trình hỗ trợ đại lý

– Đối với các đại lý, được dồn công nợ từ lần thứ 2 lấy hàng, cuối tháng thanh toán.
– Đối với các thiết bị không khắc phục được sự cố, gửi thiết bị về cho công ty để đổi mới thiết bị khác.
– Công ty có hỗ trợ báo khách lắp đặt vị trí lân cận đại lý nếu có.
– Công ty chịu trách nhiệm đổi trả thiết bị hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho đại lý khi cần.